Skip to content

‘Tovarășa regină’ Regina Juliana a Olandei. Stenograma.

30 aprilie 2013

ceausescuamsterd
Regina Juliana, printul Bernhard, Bucuresti 15 mai 1975 Bucuresti.
Între 10 și 13 aprilie 1973, Ceaușescu face o vizită oficială în Olanda, fiind primit de regina Juliana și soțul său, prințul Bernhard. Doi ani mai târziu, la 13-16 mai 1975, va avea loc vizita în România a reginei Juliana și a prințului Bernhard. Cu această ocazie, familia regală olandeză a vizitat și Delta Dunării, trecând prin Sulina. Primarul localității a salutat-o pe reprezentanta dinastiei de Oranje-Nassau, adresându-i-se cu „tovarășă regină“. Incidentul a fost discutat câteva zile mai târziu, în Comitetul Politic Executiv.

ceausescuamsterdam10aprilie1973printesaBeatrixElena Ceausescu in Caleasca cu Printesa Beatrix, 10 aprilie 1973 Amsterdam.

ceausescuamsterdamBEATRIX
Printesa Beatrix impreuna cu Elena Ceausescu. 10 aprilie 1973 (din 1980 a devenit regina).
Stenograma discuției, de la Arhivele Naționale, Fond CC al PCR, confirmă încă o dată, deși nu mai era nevoie, primitivismul celor mai importanți lideri ai României vremii. Primele puncte de pe ordinea de zi a ședinței CPEx se referă la planurile de școlarizare în învățământul superior, reglementarea trimiterii cetățenilor români la specializare și doctorate în străinătate, situația efectivelor de animale (Ceaușescu se supără pentru „nerealizarea natalității la bovine“!) etc.ceausescuamsterd11002O agendă bogată, așadar. Documentul reflectă o atmosferă debilă și o discuție ridicolă între un Ceaușescu care-și consolida pe zi ce trecea puterea și un anturaj selectat după criteriul obedienței, pentru care mediocritatea intelectuală era garanția unei cariere în sistemul puterii din România. Nu surprinde nici faptul că Ceaușescu, pentru care monarhia era anacronică, era incapabil să priceapă rostul unor reguli elementare de protocol.

ceausescuamsterd1
Ceausescu dus cu Caleasca de regina Juliana, Olanda. Amsterdam 1973
ceausescubucuresti13mai1975
Nicolae si Elena Ceausescu impreuna cu regina Juliana , 13 mai 1975 Bucuresti.
Discutarea unui incident precum cel de la Sulina se solda, de regulă, cu propunerea de sancțiuni. Însă Elena Ceaușescu, de doi ani membră a CPEx, este entuziasmată de primarul care s-a adresat Julianei van Oranje–Nassau cu „tovarășă regină“. Mai mult decât atât, pornind de la această întâmplare, Elena Ceaușescu a propus adoptarea unei legi prin care să se interzică adresarea cu „domnule“, fiind permisă doar cea cu „tovarăș“ și „cetățean“. O astfel de lege a și fost adoptată. Pe nesimțite, participanții la discuție vor trece la un alt subiect, consumul de alcool. Așa se dezbăteau problemele și se luau deciziile la cel mai înalt nivel în România.

ceausescubucuresti13mai1975julianabeatrix
Ceausescu si regina Juliana, Bucuresti, 13 mai 1975
Aceste fragmente surprind un episod din relațiile româno-olandeze. Le publicăm acum, când regina Beatrix a Olandei a anunțat că va abdica la 30 aprilie. În timpul domniei sale, relațiile dintre România și Olanda au cunoscut o amplificare fără precedent, Olanda contribuind major, prin fundația MATRA, la consolidarea societății civile din România.
După 123 de ani, Olanda va avea din nou un rege, pe Willem-Alexander, după Wilhelmina (1890-1948), Juliana (1948-1980) și Beatrix (1980-2013).

ceausescuAmsterdam10aprilie1973800
Sotii Ceausescu impreuna cu regina Juliana, Amsterdam, 10 aprilie 1973

ceausescuamsterdam110
––––––––-
Stenograma şedinţei Comitetului Politic Executiv al CC al PCR din ziua de 21 mai 1975

stenograma(2)
La şedinţă participă tovarăşii: Ceauşescu Ni­colae, Bobu Emil, Burtică Cornel, Ceauşescu Elena, Cioară Gheorghe, Ciobanu Lina, Dră­gă­nescu Emil, Fazekaş Ianoş, Lupu Petre, Mă­nescu Manea, Niculescu Paul, Oprea Gheor­ghe, Pană Gheorghe, Păţan Ion, Popescu Du­mitru, Trofin Virgil, Uglar Iosif, Verdeţ Ilie, Vîl­cu Vasile, Voitec Ştefan, Andrei Ştefan, Banc Iosif, Dalea Mihai, Dobrescu Miu, Giosan Ni­colae, Iliescu Ion, Patilineţ Vasile, Telescu Mi­hai, Winter Richard.
Au fost invitaţi tovarăşii: Marinescu Mihai, Mi­culescu Angelo, Dumitrescu Florea, Ma­co­vescu George, Dobrescu Emilian, Ştefănescu Traian, Coman Ion, Ceterchi Ion, Groza Oc­tavian, Mihai Nicolae, Militaru Aldea, Marin Cons­tantin, Popescu Gheorghe.
Şedinţa a început la ora 17,00 şi s-a terminat la ora 19,00.
Prezidează tovarăşul Nicolae Ceauşescu. (…)

ceausescuamsterdam
Sotii Ceausescu in parlamentul olandez, 11 aprilie 1973
Tov. Nicolae Ceauşescu: Punctul 12. În legătură cu vizita în România a reginei Iu­liana a Olandei, cu tovarăşa re­gină. Asta un­de a fost?
Tov. Elena Ceauşescu: La Tulcea.
Tov. Manea Mănescu: Primarul de la Sulina.
Tov. Elena Ceauşescu: A spus: „Bine aţi venit la noi la Sulina, tovarăşă regină“! „Tovarăşe preşedinte şi tovarăşă regină!“
Tov. Nicolae Ceauşescu: Bernhard a înţeles.
Tov. Elena Ceauşescu: Este bine că se spune to­varăşe regină, pentru că în şcolile noastre nu se mai vorbeşte cu tovarăşe, ci numai cu doamnă şi domnule. Şi în întreprinderile noas­tre industriale, de asemenea, nu se mai vorbeşte cu tovarăşe. Se spune doamnă doc­tor, domnule doctor.
Tov. Virgil Trofin: În şcoli cei care încearcă să spună tovarăşe sînt traşi la răspundere şi spun că îi jignesc cînd li se spune tovarăşe. În întreprinderi mai puţin, dar în şcoli este pe scară foarte largă această chestiune. I-am spus tovarăşului Paul Niculescu. Dînsul a ple­cat acuma, însă el mi-a spus că o să ia nişte măsuri.
Tov. Petre Lupu: Numai de sus în jos, că mun­citorii spun tovarăşe.
Tov. Virgil Trofin: Depinde de noi.
Tov. Mihai Telescu: S-a prelucrat în şcoli.
Tov. Vasile Vîlcu: Nu este vorba numai de şcoli, este vorba că noi am auzit că la co­fe­tării, pe străzi, se spune domnule. Şi noi am luat po­ziţie împotriva acestora, dar trebuie şi învă­ţămîntul.
Tov. Gheorghe Pană: Chestiunea aceasta s-a discutat de foarte multe ori, ştiu şi or­ga­ni­zaţiile judeţene de partid, şi tineret, dar nu este o regulă, după părerea mea, de la Mi­nisterul Învăţămîntului. Ar trebui să se sta­bi­lească, aşa cum era, că înainte în şcoală co­pilul se adresa profesorilor cu tovarăşe şi pro­fesorii între ei tot cu tovarăşe.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Să discutăm un lu­cru: Sau cu tovarăşe sau cu cetăţene. Să fa­cem un decret şi să interzicem folosirea cu­vîntului domn. Peste tot, sau se va vorbi cu tovarăşe, sau să vedem dacă să rămînă to­varăşe între comunişti şi organizaţiile de ti­neret, şi să introducem cuvîntul cetăţene, aşa cum este în multe locuri.
Tov. Lupu Petre: Este necesară o luare de ati­tudine din partea partidului în problema acea­s­ta neapărat. Peste tot se impune aceas­ta.
Tov. Iosif Uglar: Va fi primit foarte bine de po­pulaţie.
Tov. Ion Păţan: Aşa se vorbeşte şi în în­treprinderi, şi la ministere, şi la centrale.
Tov. Vasile Patilineţ: Acum o lună am avut o şedinţă de activ printre care alte probleme am mai ridicat problema aceasta a folosirii cu­vîntului de tovarăşe şi a domnului, dom­nişoarei şi altor expresii de natura aceasta care au început să ia o formă destul de largă.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Asta înseamnă în pri­mul rînd că sînt de vină directorii pentru că eu, de exemplu, de cîteva ori cu protocolul şi cu Ministerul de Externe am spus dacă vă mai prind că mai scrieţi pe cartea mea de vizită „Excelenţa Sa, Preşedintele“, vă dau afa­ră a doua oară! Ce, Ministerul de Externe este în afara problemei?
Tov. George Macovescu: Tovarăşe Ceauşescu, dacă noi aranjăm cărţile acelea de vizită, eu răs­pund, dar dacă ar fi fost aşa eu aş fi dat afa­ră. În Ministerul de Externe nu se vor­beşte cu domnule. Noi am avut şi şedinţă de partid pe această chestiune.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Eu consider un lu­cru, că în primul rînd sînt organizaţiile noas­tre de partid, vinovate, sînt sindicatele, este UTC-ul. Dar de ce se admite asemenea lucru?
Tov. Petre Lupu: Am observat că s-au scris şi articole la Scînteia Tineretului folosindu-se acest cuvînt. Te indignează, într-adevăr!
Tov. Elena Ceauşescu: Este vorba de edu­ca­ţie.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Este prevăzut să fa­cem un program de educaţie.
Tov. Elena Ceauşescu: Pentru ca barurile să se închidă la 12, şi nu mai tîrziu, pentru că se merge pînă la 4 noaptea.
Tov. Nicolae Ceauşescu: De ce nu se închid ba­rurile şi restaurantele la ora 1 noaptea, aşa cum s-a hotărît aici? Eu vă rog, pentru că atunci am lăsat, mi se pare, să se facă prin hotărîrea Consiliului de Miniştri. Mîine, cine este de la Consiliul de Stat aici, (Tov. Bobu Emil), cu Stătescu mîine să facă decret, sta­bilim orariile de închidere şi pe cine prindem îi destituim şi îi trimitem în judecată. Este vorba de orarul de închidere pentru toate ca­tegoriile de restaurante. Trebuie 12, ma­xi­mum 1 noaptea, să fie orarul. Trebuie in­ter­zis, oamenii să se ducă acasă.
În al doilea rînd, trebuie interzis în cofetării, în baruri, în alte unităţi care sînt pentru ră­coritoare să se vîndă băuturi alcoolice. Nu se pun decît în restaurante şi atît. În restul, ni­căieri nu se poate vinde băutură alcoolică. Tre­buie tot, prin decret. Pur şi simplu s-a îm­pins la situaţia aceasta, încălcîndu-se ho­tă­rî­rea, pentru că este o hotărîre că nu pot fi des­chise, dar pur şi simplu s-au încălcat le­gile de comerţul interior şi s-a împins pur şi simplu peste tot să se introducă băuturi al­coolice. Să se interzică orice fel de pro­pa­gan­dă pentru bă­uturi la televiziune. Pur şi sim­plu este un non-sens. Vorbim de educaţie so­cialistă, că te­leviziunea şi radioul sînt ins­tru­mente de educaţie socialistă şi educaţia so­cialistă este recomandarea să se consume bă­uturi alco­o­lice şi votcă. Aceasta este educaţie socialistă?
Trebuie, pe urmă, să interzicem vînzarea vot­cii în ţară, decît în anumite restaurante; n-are ce căuta votca în ţară. Avem băutura noas­tră, trebuie să terminăm cu toate aces­tea. În anumite restaurante de clasa I-a, res­tul nicăieri nu mai trebuie să se vîndă.
În cantinele muncitoreşti şi studenţeşti este interzisă orice băutură alcoolică! (…) //

ceausescuamsterdamPremierBiesheuvel12aprilie1973mare
Ceausescu impreuna cu premierul olandez Barend Biesheuvel,12 aprilie 1973

Această prezentare necesită JavaScript.

 

Regina Beatrix a Olandei (este fiica cea mare a reginei Juliana și a soțului acesteia, Prințul Bernhard). a anunţat luni seara că abdică, în favoarea fiului său, prinţul Willem-Alexander. Anunţul a fost făcut într-o înregistrare televizată. Abdicarea oficială va avea loc la 30 aprilie.

Regina Beatrix a Olandei s-a adresat naţiunii luni seara într-o transmisiune înregistrată la televiziune şi radio, pentru a-şi anunţa abdicarea în favoarea fiului său, prinţul Willem-Alexander.
„Nu abdic din cauză că aş considera poziţia mea prea dificilă, ci din convingerea că responsabilitatea pentru această ţară trebuie să fie încredinţată unei generaţii mai tinere. Cu deplină încredere îi las tronul fiului meu, prinţului de Orania. El şi prinţesa Maxima sunt complet pregătiţi pentru sarcinile lor viitoare”, a declarat Regina în discursul către naţiune.ceausescuams2Regina Beatrix a mai spus că se gândeşte de câţiva ani la acest lucru şi că acum este momentul „să dea jos coroana”. Suverana a mai spus că este momentul ca la tron să vină „noua generaţie”.
ceausescuamsterdam00110
Încă de la întronizare, Beatrix, care acum are trei fii, a promis – şi şi-a respectat promisiunea – că va fi o prezenţă activă în viaţa ţării. De aceea, s-a bucurat întotdeauna de preţuirea olandezilor. Abdicarea sa aduce la tron un bărbat pentru prima dată după 123 de ani.

Willem-Alexander, în vârstă de 45 de ani, este căsătorit cu prinţesa Maxima Zorrigueta, cu care are trei copii. Pilot de avion, licenţiat în istorie, membru al Comitetului Internaţional Olimpic , viitorul rege este văzut ca mai apropiat de oameni şi mai progresist decât mama sa.

Regina Beatrix va împlini 75 de ani la 31 ianuarie.

Regina este monarh din 1980, după abdicarea mamei sale, Regina Juliana, care a domnit 31 de ani.

ceausescuam1103

Reclame
One Comment leave one →
  1. 30 aprilie 2013 19:53

    Ironic este faptul că în zilele noastre nu se mai vorbşete la nici o televiziune cu „doamnă” şi „domnule”. Peste tot doar la pertu.
    Şi tot în zilele noastre constatăm îngărdire reclamelor la băuturile alcoolice şi interdicţia în ce priveşte tutunul.

    Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: